Kryteria oceniania rozprawki matura rozszerzona
Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy.. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, sprawdzane umiejętności, rodzaje zadań oraz skale ocenianiaKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, czytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej).. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Marzec 2019 Przykładowy plan wypowiedzi argumentacyjnej Temat 1.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego była za każdym razem oceniana na 0 punktów, jeśli byla nieczytelna, niezgodna z tematem, bądź napisana fonetycznie, to znaczy jest niekomunikatywnie dla odbiorcy.Z nami skutecznie przygotujesz się do matury!. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Zgodność z poleceniemUzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%..

(w formie rozprawki lub interpretacji tekstu lirycznego).

Wszystko, co trzeba wiedzieć o maturze 2018.. Za tę część możesz uzyskać 26 punktów.. Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.Matura 2018.. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.. Przystąpiło do niego ponad 54 tys.Na poziomie rozszerzonym matury z języka angielskiego kryteria oceniania były oczywiście o wiele ostrzejsze.. Pojawiła się nowa forma wypowiedzi: artykuł publicystyczny po angielsku, może też na niej się pojawić list formalny po angielsku, który do tej pory pojawiał się na maturze podstawowej.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego.I TREŚĆ - ocena rozwinięcia tematu w wypracowaniu maturalnym - poziom rozszerzony.. Oprócz tego może nas czekać jeden z dwóch typów rozprawek, albo rozprawka typu Pros and Cons, albo rozprawka typu .ogół komunikatywny Rozprawka większości nie zakłócają komunikacji Rozprawka str. 10-11: zna podstawowe zasady pisania rozprawki typu opinion essay (treść, kompozycja, styl, znaczna część przydatnych przymiotników i zwrotów) i stosuje je w znacznej części poprawnie w praktyce, m.in. w zadaniach przygotowawczych; piszeKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2016 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi..

Kalendarz przygotowań maturalnych - plan powtórek na każdy tydzień.

Zgodność z poleceniemKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu .. Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą" .. Język polski, poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi - wydarzenia.interia.pl - Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zakończona.. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego składa się części pisemnej i ustnej.Dzień dobry !Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA DŹWIĘK W FILMIE - wyjaśnienie w pierwszych sekundach filmu XDKochani dzisiaj przychodzę do wszystkich, którzy chcą pisać m.Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program) .. kryteria oceniania prac pisemnych w liceum; matura ustna; język; LEKCJE; cytaty, którymi oczarujesz egzaminatora; filmy, które warto znać przed maturą .. Tag: matura rozszerzona .kryteria oceniania prac pisemnych w liceum.. interpretacja interpretacja porównawcza kryteria kryteria oceniania matura podatawowa matura rozszerzona oceny .Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie rozszerzonym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay.. 0-5 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA Oceniając pracę pod względem poprawności językowej, obli-cza się procent błędów w wypowiedzi zdającego: 4 pkt - błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów,Próbna Matura z OPERONEM Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: - zgodność z poleceniem, - spójność i logika wypowiedzi, - zakres środków językowych, - poprawność środków językowych..

Zobacz tabele: punktacja rozprawki.Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?

🔹Mój kurs online: 🔹Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .JĘZYK POLSKI - opis egzaminu i zasady oceniania Egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Zasady oceniania prac - matura rozszerzona 5 grudnia, 2018 Admin Długie formy wypowiedzi Poniżej znajdziecie zasady oceniania prac na maturze rozszerzonej z języka angielskiego, tak abyście wiedzieli na czym należy najbardziej się skupić przy formułowaniu wypowiedzi.Hej!. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Określ, jaki problem podejmuje Marta Piwińska w podanym tekście..

Egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: 3 Temat 1.

Baza zadań maturalnych i sposoby ich rozwiązywania.Nastąpiły zmiany na maturze rozszerzone z języka angielskiego (od 2015 roku).. II.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Skorzystaj z gotowego planu lub stwórz własny.. O rozprawce maturalnej Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. W twojej szkole co roku jest organizowany Dzień Ziemi.. Na poziomie rozszerzonym egzamin pisemny jest jednoczęściowy i sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formieKRYTERIUM OCENIANE PUNKTACJA Realizacja wypowiedzi (zgodność z poleceniem, stopień jego realizacji, jakość realizacji, poprawność rzeczowa i terminologiczna) 0- 16 punktów ( 0 punktów, gdy wypowiedź nie jest zgodna z poleceniem lub nie jest formalną i znaczeniową całością)Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Egzamin rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał 180 minut.. Napisz artykuł do gazety, w którym:0 punktów w kryterium bogactwa językowego niezależnie od jakości języka.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Zdający określa główną myśl tek-stu .I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt