Kryteria rozprawki cke
[ Link do Informatora w pdf na stronie CKE .]. ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno .. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Rażące błędy językowe - skrót.. Pozostała jeszcze kwestia udzielenia informacji zwrotnej (w szkole, w której pracuję nie ma tradycyjnych ocen).. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel.. Matura z języka polskiego od 2015 r. Książeczka o zadaniach ikonicznych.. 32 616 33 99 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Rozprawka problemowa - matura podstawowa (PP) A.Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0informacja, która jest OK.. Rozumienie wypo-wiedzi.. Informacje o testach diagnostycznych - próbny egzamin ósmoklasisty i maturalny..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Informacja dotycząca kwalifikacyjnych kursów zawodowych.. Realizację każdego z pięciu .Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś 1p.. W rozprawce użyj tych argumentów, które uznałeś za najlepsze.. Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli .wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Na arkuszu znajdą się dwa tematy do wyboru:JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ - wskazówki - streszczenie i opracowanie lektury - nauQa.pl - YouTube.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk.. Szkolne 37, 31-978 .KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieEGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_C) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja EgzaminacyjnaRażące błędy językowe: Błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze..

Tak, aby mieć miejsce na konstruktywny komentarz.Kryteria rozprawki maturalnej cke.

Błędy fleksyjne.. Elementy treści.. Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych w zadaniu tematów.. Tutaj najważniejsze dane z "Informatora o egzaminie maturalnym" CKE z roku 2014/2015.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form [email protected] .. Elementy treści Elementy formy 4-3 2-1 0 10-9 5 pkt 4 pkt 3 pkt 8-7 4 pkt 3 pkt 2 pkt 6-5 3 pkt 2 pkt 1 pktKryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy) W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy formy, które zostały zrealizowane w wypowiedzi, oraz jakość realizacji tych elementów.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […]..

Zdający oddziela fakty od opinii.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Rozumienie wypowiedzi.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel.. Język angielski ( Zdający określa intencje .Created Date: 5/6/2008 9:46:12 PMKryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty.. Musieli się zmierzyć .Kryteria oceny rozprawki A Sformu ł owanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawno ść rzeczowa D Zamys ł kompozycyjny E Spójno ść lokalna Poprawno F Styl tekstu G ść j ę zykowa H Poprawno ść zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Uzasadnienie trafne, szerokieKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Błędy składniowe.. Błędy stylistyczne.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.. CKE.. [email protected] .. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - list Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Informacje o testach diagnostycznych - próbny egzamin ósmoklasisty i maturalny.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. B .Celem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także ..

Wpadłam więc na pomysł, że najlepiej by było rozpisać kryteria przygotowane przez CKE w tabeli.

W menu strony znajdziesz przyciski do poradników omawiających rodzaje rozprawek.. Zdający określa główną myśl tekstu.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. 18 września 2020 01:17 Przygotowawcze.. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów.. II Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy) 0 - 2p.. Uczniowie na początek przystąpili do matury z języka polskiego - o godzinie 9 rozpoczął się egzamin na .się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z tabelą C .. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. OcenaKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem, adresatem jest pisarz, muzyk lub reżyser.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. [email protected] .. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Rozumienie wypo-wiedzi.. Rozwinięcie obejmuje: a) podanie dwóch przykładów dzieł wybranego twórcy, b) wyrażenie odczuć lub refleksji na temat pierwszego dzieła,Temat rozprawki To już wiesz • Cel rozprawki maturalnej - sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich bądź kulturowych.Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej przedstawione są szczegółowo w aneksie do Informatora ma-turalnego od 2008 roku.. Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt