Kryteria oceniania rozprawki oke
42 634 91 33Wypowiedź powinna zawierać odniesienie do wszystkich czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz mieć od 200 do 250 słów.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Dla egzaminu ustnegoKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. POZIOM ROZSZERZONY - Przedmiot dodatkowy .. Oferty pracy.. Szkolne 37, 31-978 Kraków.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad:KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C .. szczegółowe kryteria oceniania egzaminu maturalnego.. (10 punktów) Ciekawość - ułatwia czy utrudnia życie?. Zadanie 1.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Wypowiedź argumentacyjna - matura od 2015 r. .. Twoje stanowisko musi rozwiązywać problem z polecenia (nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki).. Arkusze egzaminacyjne - matura 2013, sesja wiosenna.. Język angielski ( Deklaracja dostępności.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury..

kryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.

12 683 21 01 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża tel.. ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź .Kryteria za OKE Jaworzno .. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziKryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokiezasady oceniania arkuszy próbnego egzaminu ósmoklasisty są dostępne pod poniższym odnośnikiem.. Każda część jest obowiązkowa - przystępują do niej wszyscy maturzyści.. Arkusz II Transkrypcja: pobierz:Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Niektóre firmy umożliwiają pracownikom zabieranie psa do pracy.. Opisz księgarnię popularną wśród młodych ludzi.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu koń[email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego..

Zdający znajduje w tekścieZasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 19 Zadanie 3.

Realizacja tematu wypowiedzi- 0-2p.. - Rozprawka Kryterium oceny A B C zdający: zdający: zdający: zdający: I. OcenaTemat matury do rozwinięcia Temat 1.. Adekwatne stanowisko (6 punktów) .. Wersja Geeklog Strona wygenerowana w 0,35 sekund .OKE Minimum zaliczające 30% 30%.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.. Zgłoszenie / likwidacja szkoły.. Title:KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2019 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceniania - Arkusz VI ARKUSZ VI - Kryteria oceniania Zadanie 12.1.. 86 216 44 95 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź tel.. W swoim opisie uwzględnij atrakcyjnośćPortal telewizyjny OKE.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe .KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1..

Są to cztery podstawowe kryteria: zgodność z poleceniem, spójność i logika wypowiedzi, zakres oraz poprawność środków językowych.

Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.. Powołanie się na znane autorytety.. Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych w zadaniu tematów.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.. 3 Egzamin pisemny .. 1.Rozprawka(polecenie, tekst epicki lub dramatyczny) poetyckiego Dwazestawy zadań, z których każdyobejmuje:Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Ziemia, planeta ludzi Było to w roku 1926.. Praca - pasja czy obowiązek?. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej przedstawione są szczegółowo w aneksie do Informatora ma-turalnego od 2008 roku.. Arkusze próbne - grudzień 2018 Filed under: AktualnościKRYTERIA OCENY ROZPRAWKI : Zadanie 22.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. Jako młody pilot cywilny pracowałem od niedawna.MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - STRUKTURA, FORMA I KRYTERIA OCENIANIA Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia ..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowych .Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Obserwacje egzaminów zew.. Rozumienie wypowiedzi.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.. Zdający rozumie pro-ste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standar-dowej odmianie języka […].. Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 ( OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Styl ocenia się ze względu na stosowność.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Publikacje pracowników OKE.. Zamówienia publiczne.. Treść .Strona główna Raporty 2002-2017 Badania i ewaluacje Informacje o OKE Praca Zamówienia publiczne Druki i formularze Duplikaty Wglądy Ochrona Danych Osobowych - RODO Pomoc.. Napisz rozprawkę, w której rozważysz ten problem.. TREŚĆ: rozumie temat, tworzy spójny tekst, dostosowuje treść do formy: - formułuje tezę, - analizuje temat, - podsumowuje analizę i/ lub podaje swoją opinię, formułuje wnioski,[email protected] .. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. Legionów 9, 18-400 Łomża.. Zdający określa główną myśl tekstu.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.. Egzamin pisemny obowiązkowo zdaje się na poziomie podstawowym.. Swoje argumenty zilustruj przykładami z literatury.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.Geografia - 13 maja 2011 r. W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram.. Szkolenia na egzaminatorów..Komentarze

Brak komentarzy.